Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
26 LUT 2019
26 luty 2019

OR AMW w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19

26.02.2019 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Gdyni

ul. M. Curie Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia
tel. (+48) 58 501 88 00
fax (+48) 58 690 87 01
e-mail: gdynia@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Ogłoszenie o przetargu (.pdf, 217 KB)
Dokumenty przetargowe (.zip, 814 KB)

Oddział Regionalny AMW w Gdyni ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Złom żelaza i stali (elementy z demontażu) (kod odpadu 17 04 05)
Ilość: 110000,00 kg
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 0,70
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2
Zużyte kable (kod odpadu 17 04 11)
Ilość: 9000,00 kg
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 1,80
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3
Odpadowe inne paliwa (paliwo lotnicze niespełniające norm/badań laboratoryjnych) (mieszanina odpadowych paliw do silników odrzutowych) (kod odpadu 13 07 03*)
Ilość: 25367,40 kg
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 1,90
Zdjęcie/Wykaz:
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
4
Odpadowe inne paliwa włącznie z mieszaninami (mieszanina odpadowych paliw do silników odrzutowych) (kod odpadu 13 07 03*)
Ilość: 5144,80 kg
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 1,90
Zdjęcie/Wykaz:
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
5
Odpadowe inne paliwa włącznie z mieszaninami (mieszanina odpadowych paliw do silników odrzutowych) (kod odpadu 13 07 03*)
Ilość: 3890,10 kg
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 1,90
Zdjęcie/Wykaz:
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

2.    Przetarg obejmuje sprzedaż jednemu oferentowi mienia wyszczególnionego w danej pozycji przetargowej.

3.     Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 20-21.02.2019 r. w godz. 9.00-13.00 oraz w dniu przetargu w godz. 8.00-10.00 w miejscach wskazanych w „Szczegółowym wykazie odpadów…”, dostępnym do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl – w dziale „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi” oraz u organizatora przetargu.

4.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 05.04.2019 r.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych, tj.: na poz. 1 – 7 700,00 zł, na poz. 2 – 1 620,00 zł, na poz. 3 – 4 819,81 zł, na poz. 4 – 977,52 zł, na poz. 5 – 739,12 zł, na poz. 6 – 300,00 zł, na poz. 7 – 29,08 zł, na poz. 8 – 9,00 zł, na poz. 9 – 140,00 zł, na poz. 10 – 5,00 zł, na poz. 11 – 2,50 zł, na poz. 12 – 1,00 zł, na poz. 13 – 5,00 zł, na poz. 14 – 0,50 zł. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Gdańsk nr konta 41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając
w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
•    oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
•    oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.     Do przetargu mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
•    zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu;
•    zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
•    zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowych,
Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem, których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie również do podpisania:
•    umowy sprzedaży,
•    „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów (w dniu odbioru).

10.    Na pozycje 8 i na poz. 10÷14 oferty mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zamierzające wykorzystać odpady na własne potrzeby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), bez konieczności spełnienia warunków przewidzianych dla podmiotów gospodarczych, o których mowa w pkt. 9. Jednocześnie nabywca odpadów zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia odbioru odpadów na własne potrzeby. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.

11.    Od odpadów z poz. 3÷5 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

12.    Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 pok. nr 20 w terminie do dnia 26.02.2019 r. do godziny 11.00.

13.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr P3/2019/OR – nie otwierać przed dniem 26.02.2019 r. do godziny 12.00”.

14.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny – dotyczy poz. nr 1÷2 i poz. 9÷12;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

15.    Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Gdyni od dnia 11.02.2019 r. do dnia 25.02.2019 r., w godz. 8.00-14.00 oraz w dniu przetargu do godz. 10.00 pok. nr 25 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

16.    Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

17.    Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

18.    W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

19.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

20.    Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

21.    Do oferowanej ceny odpadów zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, za wyjątkiem poz. nr 1÷2 i poz. nr 9÷12, dla których podatek VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny. W przypadku zakupu poz. 10÷12 przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

22.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

23.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR  AMW oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

24.    Szczegółowe informacje: e-mail: t.duda@amw.com.pl, tel. 58 501 88 18 oraz e-mail: m.pawlowska1@amw.com.pl, 58 501 8817, 693 552 377 od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY