Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
21 LUT 2019
21 luty 2019

OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19

21.02.2019 r., godz. 12:00

Oddział Regionalny AMW w Gdyni

ul. M. Curie Skłodowskiej 19
81-231 Gdynia
tel. (+48) 58 501 88 00
fax (+48) 58 690 87 01
e-mail: gdynia@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Ogłoszenie o przetargu (.pdf, 316 KB)
Dokumenty przetargowe (.zip, 394 KB)

Oddział Regionalny AMW w Gdyni ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Przyczepa warsztatu B1/SAM 1-os. 1,5 t z zespołem spalinowo-elektrycznym PAD-8/3/400 (8 KW, 3x400 V,50 Hz)
Ilość: 1
NR fabryczny: 52
Rok produkcji: 1976
Cena: 1800
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2
Warsztat B1/SAM-WOP na samochodzie STAR 266 (z częściowym wyposażeniem)
Ilość: 1
NR fabryczny: A266AUM641542
Rok produkcji: 1976
Cena: 8500
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3
Wytwornice acetylenowe - pakiet zawierający 16 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: wytwornica acetylenowa przenośna WA-2, wytwornica acetylenowa typ 2-1,5/03CP, wytwornica acetylenowa WA-1D itp.
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 1400
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
4
Samochód ogólnego przeznaczenia małej ładowności LUBLIN 3322
Ilość: 1
NR fabryczny: SUL332212 X0038948
Rok produkcji: 1999
Cena: 2000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
5
Blacha stalowa st3sx gr. 5 mm 1000x2000 mm - 392,50 kg (PKWiU 24.10.31.0) 
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 1500
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 18-19.02.2019 r. w godz. 9:00 - 13:00 oraz w dniu przetargu w godz. 08:30 - 10:00 w następujących miejscach:
•    poz. 1-3 w JW 4580 Czarne, ul. Strzelecka 35, p. Wiśniewski - tel. 261 467 549;
•    poz. 4-8 w JW 1128 Malbork, ul. 17 Marca 20, poz. 4 p. Dudek - tel. 261 536 070, poz. 5-7 p. Wciseł - tel. 261 536 716, poz. 8 p. Nisiewicz - tel. 261 536 7117;
•    poz. 9-15 w JW 1128 teren lotniska Krasnołęka k\Malborka, poz. 9 p. Wysocki - tel. 261 537 292, poz. 10 p. Gierszewski - tel. 261 537 214, poz. 11-15 p. Reszka - tel. 261 537 216;
•    poz. 16-31 w JW 4259 Pętkowice k/Wejherowa, p. Belak - tel. 609 489 543;
•    poz. 32-40 w JW 4220 GZ Lębork, ul. Obrońców Wybrzeża 1, poz. 32-37 p. Nastały - tel. 261 468 783, poz. 38-40 p. Witkowski - tel. 261 468 774;
•    poz. 41-42 w JW 4220 Ustka - Lędowo, p. Lewandowski - tel. 661 311 890;
•    poz. 43-68 w Rejonowej Bazie Zaopatrzenia Medycznego Gdańsk, ul. Polanki 117, poz. 43-56 pani Sprawka - tel. 663 655 010, poz. 57-68 p. Sominka - tel. 721 141 402;
•    poz. 69-73 w Hel - Bór, pani Piskorska - tel. 261 257 652;
•    poz. 74 w Agencji Mienia Wojskowego OR Gdynia , ul. M. Curie Skłodowskiej 19 oraz na terenie kompleksu magazynowego w Gdyni, ul. Dickmana, pani Rainko - Raikowska - tel. 58 690 87 24 lub pani Matyśkiewicz - tel. 58 690 87 61.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-74 w terminie do dnia 05.04.2019 r.

4.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 3, 14, 15, 52-56, 68, 74 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania. Opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 2, 37, 58-64, 67, 69, 70, 73 do wglądu w miejscu jego składowania.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr konta 41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając w tytule przelewu numer i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
•    oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
•    oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą część kwoty należy wpłacać przelewem na konto w BGK O/Gdańsk nr 27 1130 1121 0006 5589 8520 0009.

9.    Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.).

10.    Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 20 w terminie do dnia 21.02.2019 r. do godziny 11:00.

11.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 2/2019 – nie otwierać przed 21.02.2019 r. do godziny 12:00”

12.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty; 
•    podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny - dotyczy poz. nr 5, 12; 
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

13.    Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 od dnia 06.02.2019 r. do dnia 20.02.2019 r., w godz. 8:00-15:00 oraz w dniu przetargu do godz. 10:00 w pok. nr 25 lub ze strony internetowej - www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

14.    Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

15.    Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

16.    W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

17.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

18.    Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

19.    Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, za wyjątkiem poz. 5 i 12, dla których podatek VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

20.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

21.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Gdyni oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22.    Szczegółowe informacje: e-mail: w.dudek@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 10, p.wysocki@amw.com.pl oraz tel. 58 501 88 08 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY